Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Folketeateret. Vi er opptatt av at du skal forstå hvordan vi håndterer dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen finner du blant annet informasjon om:

 • hvilke personopplysninger vi samler inn,
 • hvordan vi samler inn personopplysninger, og
 • hva vi bruker personopplysninger til.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Folketeateret ved Direktør Knud Dahl er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi behandler til de formålene som fremgår under. Som behandlingsansvarlig behandler vi dine personopplysninger i tråd med de til enhver tid gjeldende lovkrav.

Våre kontaktopplysninger er:
Adresse: Storgaten 21-23, 0184 OSLO
E-post: Publikum@folketeateret.no
Telefon: 21096500
Organisasjonsnummer: 991 892 931

Hvordan får vi tilgang til personopplysninger om deg?

Vi kan få tilgang til personopplysninger på flere måter:

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du abonnerer på/bestiller våre tjenester eller kontakter oss på annen måte, via for eksempel telefon eller e-post.
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester, for eksempel våre nettsider.
 • Vi mottar personopplysninger fra andre kilder, slik som for eksempel fra offentlig tilgjengelige registre.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger til oss. Enkelte opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

 • Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger.
 • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato og kjønn.
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, og henvendelser til kundeservice.
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)

Vi kan også behandle andre opplysninger dersom disse er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

Hva bruker vi personopplysningene til?

 • Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med billettkjøp
 • Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå dine behov og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester.
 • Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om å få.
 • Stillingsutlysning og ansettelse: Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som, enten uoppfordret eller ved en utlysning, søker på stillinger hos oss.
 • Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og annen misbruk.
 • Overholdelse lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lov.
 • Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Etter personvernlovgivningen plikter Folketeateret å basere sin behandling av personopplysninger på et lovlig behandlingsgrunnlag. Vår behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i et eller flere av de følgende grunnlagene:

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss, herunder for eksempel å oppbevare opplysninger i henhold til bokføringslovgivningen.
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som forfølges av oss, betinget av at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran og krever vern av dine personopplysninger.
 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til ett eller flere spesifikke formål.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi vil kunne dele personopplysninger med våre underleverandører for å kunne levere den avtalte tjenesten. Et selskap som behandler data på vegne av oss, kalles en databehandler. Når vi bruker databehandlere sørger vi for å inngå en såkalt databehandleravtale. En databehandleravtale er en avtale som regulerer hvordan databehandleren kan behandle de personopplysningene som de får tilgang til.

Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Vi kan benytte og overføre personopplysninger til leverandører og/eller samarbeidspartnere utenfor EU/EØS-området. Vi vil imidlertid kun overføre personopplysninger til virksomheter utenfor EU/EØS, som ellers ikke er godkjent av EU-kommisjonen, dersom:

 • den aktuelle virksomheten deltar i EU-U.S. Privacy Shield,
 • vi har inngått en avtale basert på EUs standardkontrakter med den aktuelle virksomheten, eller
 • overføringen av personopplysningene skjer på grunnlag av bindende konsernregler for overføring.

Hvor lenge lagres personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av personopplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet.

Dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatt av at de personopplysningene som vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at dine opplysninger ikke er korrekte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette gjelder også dersom du ønsker at dine personopplysninger skal slettes.

Når det gjelder krav om sletting, gjelder ikke dette for de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Videre har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du sende Folketeatereten klage. Du kan også klage til Datatilsynet.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler ("cookies") og lignende teknologier på våre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av cookies i vår cookieerklæring her.

Ansvar ved bruk av tredjeparts nettsider

Via våre nettsider kan vi linke til en tredjeparts nettside. Hvis du klikker på en av disse linkene vil du bli henvist direkte til en nettside som ikke kontrolleres av oss. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts nettsider, og vår cookieerklæring og personvernerklæring gjelder følgelig ikke tredjeparts nettsider.

Endringer i denne personvernerklæringen

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside, www.folketeateret .no.

Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss per e-post eller når du besøker nettsiden vår.

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting, mv., eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte Knud Dahl tlf 21096500 eller sende e-post til publikum@folketeateret.no med Att. Knud Dahl i emnefeltet.